God kreditgivningssed

På långivarnas hemsidor, och även här på CashLoans.se, stöter man ofta på begreppet god kreditgivningssed. Troligtvis är det för de flesta ett sådant begrepp som man aldrig riktigt har förstått innebörden av eller aldrig brytt sig om att ta reda på. Här följer en kort och enkel guide i vad som gäller och för vem.

Konsumentkreditlagen

God kreditgivningssed regleras i Konsumentkreditlagen 6 §, där det uttrycks att “Näringsidkaren ska ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver”. Detta innebär i grund och botten att företag som bedriver utlåningsverksamhet, dvs banker och andra långivare, måste agera på ett sådant sätt att låntagaren ska kunna göra ett välinformerat val av långivare och lånerbjudande. Konsumenten ska erbjudas de förklaringar som behövs för att fullt ut kunna förstå ett låneavtal samt vilka kostnader ett avtal kommer att innebära.

God kreditgivningssed - Konsumentverket

Konsumentverket, som i Sverige utövar tillsyn över konsumentkreditlagen, har sammanställt begreppet god kreditgivningssed under ett antal punkter. Här följer en genomgång av innebörden för dessa punkter:

  • Näringsidkarens förklaringsskyldighet. Villkoren och förutsättningarna för ett låneavtal ska vara tydliga så att en låntagare har möjlighet att på ett välgrundat sätt kunna avgöra lämpligheten att ingå ett sådant avtal utifrån låntagarens ekonomiska situation och förutsättningar. Det ska alltid finnas någon specifik kontaktinformation så att låntagaren kan få frågor angående avtalet besvarade. Långivaren har även skyldighet att se till att inget avtal ingås ifall det finns indikationer på att avtalet inte skulle vara gynnsamt för låntagaren. En sådan indikation skulle kunna vara information som kommer fram vid en kreditprövning och som leder till avslag på låneansökan.

  • Återbetalningens längd. Lånet ska betalas tillbaka med amorteringar över en skälig tid utifrån kreditens storlek. Detta innebär att återbetalningstiden ska stå i relation till lånets storlek så att ett litet lån återbetalas över en kort tid, medan ett stort lån kan återbetalas under en längre tid. Det är utifrån detta som små smslån altid har en kort löptid medan stora privatlån kan betalas tillbaka under flera år.

  • Återhållsamhet och måttfullhet. Marknadsföring av lån och kreditier ska ske med återhållsamhet. Erbjudandet ska presenteras med tydlig, korrekt och neutral information om hur avtalet är utformat och vilka kostnader det innebär. Långivare får inte använda uttryck som snabbt, gratis eller liknande som avgörande försäljningsargument. Långivaren får heller inte försöka få låntagaren att ta större krediter även fast det finns utrymme för det.

  • Information vid marknadsföring. Vid marknadsföring ska en långivare alltid visa ett typexempel på ett låneavtal där den effektiva räntan tydligt framkommer. Typexemplet ska visa på ett vanligt förekommande avtal från långivaren och vilka kostnader ett sådant avtal ger upphov till. I de fall då räntan sätts individuellt ska långivaren ange en exempelränta som baseras på den vanligast förekommande ränta hos den långivaren. Det ska alltid framgå att det är exempelränta och inte den slutgiltiga räntan.

  • Information om avtalsvillkor. Inom rimlig tid innan ett låneavtal tecknas ska långivaren tillhandahålla all information om avtalet till låntagaren. I denna information ska det finnas uppgifter om belopp, löptid, effektiv ränta, antal amorteringar osv. Det ska även tydligt framgå vilka andra kostnader, förutom ränta, som följer med lånet. Vidare ska det finnas information om låntagarens skyldigheter i den ingångna avtalet och vad som sker ifall låntagaren inte kan fullfölja dem. Detta kan röra sig om straffavgifter eller upphörande av avtalets giltighet.

  • Kreditprövning. En långivare är enligt lag skyldig till att alltid genomföra någon form av kreditprövning innan ett låneavtal kan ingås med en låntagare. Långivaren ska kunna säkerställa att de har den informationen som krävs om låntagaren att dennes betalningsförmåga är tillräcklig för ett avtal i dagsläget men även i framtiden. Vidare ska långivaren avslå en låneansökan om kreditprövningen visar att låntagaren ekonomiskt inte klarar av att fullfölja ett visst låneavtal.

Mer information om god kreditgivningssed hittar du på konsumentverkets hemsida.