Ångerrätt för lån

De allra flesta vet att man vid olika typer av köp har ångerrätt under en viss period. Det kanske inte lika många vet är att man har samma rätt att ångra ett låneavtal. Detta gäller i princip alla typer av lån förutom bolån, vilka är undantagna från den sedvanliga ångerrätten. Har du tecknat ett smslån, privatlån eller kanske ett kreditkonto, har du alltså möjlighet att avsluta avtalet så länge du gör det inom 14 dagar från att ångerfristen börjar att löpa. Detta sker först från det att du får tillgång till lånevillkoren och annan information som tillhör det avtalade lånet. Med andra ord kan ångerfristen påbörjas direkt vid tecknande av lånet såväl som senare, när till exempel låneavtal och tillhörande informationsmaterial dimper ner i brevlådan hos låntagaren. Beror alltså på hur långivarens ansökningsprocess ser ut.

Ångerrätt för lån och krediter

Det finns inga specifika krav på hur låntagaren ska meddela långivaren att denne vill ångra sig om ett ingått avtal. Det finns således inget krav på att detta ska ske skriftligen utan telefonsamtal, email och vanlig post går alla lika bra. Däremot kan det vara en fördel att meddela skriftligen ifall det uppstår en tvist om avslutandet av avtalet. Då kan låntagaren hänvisa till ett skriftligt dokument.

Om lånebeloppet redan betalats ut

Om pengarna redan hunnit betalas ut till låntagen är det viktigt att de betalas tillbaka till långivaren så fort som möjligt. Du är inte skyldig att betala avgifter såsom uppläggningsavgifter och aviavgifter, däremot ska räntan för den tid du haft pengarna betalas. Om avgifter redan har betalats av låntagare är långivaren skyldig att betala tillbaka dessa.

Låneavtalets annulering

När långivaren har mottagit ditt meddelande om att du ångrar lånet ska själva avtalet avslutas. När avtalet väl är avslutat ska både låntagare och långivare se till att respektive parts avtalsprestationer gå tillbaka. Med det menas att alla belopp och avgifter som överförts mellan parterna ska återbetalas, med undantag för eventuell ränta som kan ha utgått under ångerfristen. Återbetalningen ska från båda parter ske inom 30 dagar.

Ångerrätt för bolån

Lagen om ångerrätt gäller alltså alla typer av lån och konsumentkrediter med undantag för bolån. Enda alternativet om du vill avsluta ett bolåneavtal är att lösa lånet i förtid, vilket är en lagstadgad rättighet enligt konsumentkreditlagen. Om ditt bolån är bundet kan det dock bli en kostsam historia att lösa lånet i förtid på grund av den ersättning som banken har rätt till med hänvisning till utebliven ränta som skulle ha kommit banken tillhanda under den ursprungliga bindningstiden. Denna ersättning kallas för ränteskillnadsersättning. Tag kontakt med din bank om du vill veta hur denna ersättning beräknas.

Den enda möjlighet som finns att undvika ränteskillnadsersättningen är om du köper en ny bostad i samband med att du säljer den du redan har. Då kan det finnas möjlighet att ta med sig det befintliga lånet till den nya bostaden, eller åtminstone delar av det. På så vis reduceras ränteskillnadsersättningen eller i bästa fall försvinner helt.

Tillhörande avtal

Det kan finnas situationer då det finns andra avtal kopplade till själva låneavtalet. Det kan till exempel röra sig om olika avtalade låneskydd eller andra former av lånrelaterade försäkringar. Dessa kommer att sluta gälla i samband med att det ursprungliga låneavtalet avslutas.