ARN - Allmänna reklamationsnämnden

ARN är en svensk statlig myndighet som konsumenter kan vända sig till i händelse av en tvist med en näringsidkare (företag). Det är endast konsumenter som kan skicka in en anmälan och den måste vara skriftlig för att vara gällande. En prövning hos nämnden är kostnadsfri för båda parter i tvisten. ARNs beslut presenteras som en form av rekommendation för hur tvisten bör lösas och är alltså inte tvingande för företagen att följa. Statistiken visar dock att de allra flesta företagen agerar i enlighet med ARNs rekommendation. Viktig att tillägga är att ARN inte bedriver någon rådgivningsverksamhet för konsumenter då detta skulle kunna uppfattas som ett ställningstagande till konsumenternas fördel. För att ARN ska ta sig an anmälan krävs att den är av allmän karaktär och att utfallet kan generaliseras för många liknande tvister.

Allmänna reklamationsnämnden

Svarta listan

Tidningen Råd & Rön har sammanställt en lista med näringsidkare som valt att inte följa ARNs rekommendationer. Om du känner dig osäker inför en affär med ett specifikt företag kan du alltså med fördel göra ett besök på Råd & Röns hemsida för att säkerställa att de inte tidigare har hamnat på svarta lista.

ARN och lån

Det hör inte till vanligheten att en anmälan gentemot en långivare kommer in till ARN, men det förekommer. En långivare är ett företag som bedriver konsumentverksamhet och kan med andra ord anmälas till ARN ifall en konsument upplever att den drabbats av en ekonomisk orättvisa från företagets sida. Det kan till exempel röra sig om att en konsument anser sig ha betalat avgifter och räntor som inte var överenskomna i låneavtalet.

Förutsättningar för en anmälan

Som tidigare nämnts måste en anmälan skickas in till ARN skriftligen. Utöver detta krävs även att anmälaren aktivt ska ha försökt att lösa den aktuella tvisten. Man bör kunna hänvisa till t.ex. mejlkonversationer eller annan dokumentation för att kunna styrka den egna insatsen i att försöka lösa tvisten.

För att en inlämnad anmälan ska kunna behandlas av ARV får den inte inkomma senare än ett år efter det att konsumenten aktivt har försökt lösa problemet med det aktuella företaget. Anmälan kan heller inte rikta sig mot en näringsidkare som är försatt i konkurs.

Specifikt för lån gäller följande krav för att ARN ska ta upp ett ärende:

  • Eftersom att ARN är en svensk statlig myndighet, tar de bara upp anmälningar som riktar sig mot svenska kreditgivare.
  • Lånebeloppet som reklamationen avser ska inte understiga ett värde av 2000kr.
  • Lånet ska vara av privat karaktär (privatlån, smslån, kreditkonto för privat konsumtion)
  • Lånet ska inte ha hamnat hos Kronofogdemyndigheten.

Anmälan till ARN

Anmälningar lämnas in via ARNs hemsida (www.arn.se). Här finns en specifik länk som hänvisar till reklamationer av lån och krediter från långivare och banker. I din anmälan beskriver du tvisten med långivaren så noggrant som möjligt. Du lämnar information om vilken långivare det gäller, vad tvisten handlar om samt vad du som konsument gjort för att på egen hand försöka lösa tvisten.

ARN ska inom ett halvår granska inkomna anmälningar för att kontrollera om någonting behöver kompletteras från låntagarens sida. Om själva anmälan godkänns beslutas sedan ifall ärendet ska gå vidare för prövning och beslut. Enligt aktuell statistik prövas 75-80 % av alla ärenden som anmäls till ARN. Vår rekommendation är därför att du som konsument tar dig tid att lämna en anmälan om du känner dig lurad eller orättvist behandlad.

Första steget i prövningen av tvisten är att ARN kontaktar den anmälda långivaren för att delge att företaget blivit anmält samt att ge möjligheten för långivaren att besvara klagomålet, ett så kallat yttrande. Nästa steg i processen är att tvisten behandlas av ledamöter och jurist i ett nämndemannamöte där själva tvistens beslut avgörs.

ARNs beslut - Rekommendationen

Efter ett antal veckor efter att tvistens utgång har bestämts av nämnden, skickas ett skriftligt beslutsdokument ut till båda parterna i ärendet. Som tidigare nämnts är ett utfall inte på något sätt tvingande för det anmälda företaget, utan endast en rekommendation. Däremot visar statistiken att de allra flesta företagen väljer att följa ARNs rekommendation.

Om konsumenten anser att ARNs beslut är felaktigt har denne möjlighet att kräva att beslutet ska omprövas. Begäran om omprövning ska komma in till nämnden senast två månader efter att första beslutet meddelats.

Om långivaren inte väljer att följa nämndens beslut kan låntagaren välja att ta ärendet till domstol. I detta fall är det en betydande fördel för låntagaren om ARN tidigare har beslutat till låntagarens fördel.

Visste du att du kan ångra ett lån?

För alla typer av lån och krediter (ej bolån) har du rätt till en ångerperiod på 14 dagar. Du kan alltså inom den perioden avsluta låneavtalet ifall du inte längre har behovet att låna pengar eller av någon annan anledning inte är nöjd med lånet. Här kan du läsa mer om ångerrätt för lån.