Ordlista för smslån, privatlån och andra kredittyper

Det finns en mängd olika ord och begrepp inom smslån, privatlån och andra typer av lån som kan vara svåra att veta vad de egentligen betyder. När det gäller din privatekonomi är det viktigt att du till exempel vet vad ett visst avtal egentligen innebär, eller vad den slutgiltiga kostnaden för ett lån kommer att bli.

Här nedan hittar du snabbt och enkelt de mest relevanta och viktigaste lånrelaterade orden med en kort, lättförståelig beskrivning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Amortering

En periodiserad avbetalning på ett lån. Amorteringen avser själva delbetalningen som sker vi varje enskilt betalningstillfälle. Efter en amortering har själva lånebeloppet minskat med amorteringens storlek.

Amorteringstid

Den tid som du har på dig att betala igen hela lånebeloppet. Kallas även löptid.

Annuitetslån

En typ av lån där avbetalningarna består av ett fastslaget belopp, en annuitet, för amortering och ränta tillsammans. Detta innebär att låntagaren betalar samma summa för lånet vid varje betalningstillfälle.

Ansökningsavgift

Den avgift som långivaren tar för att genomföra en inskickad låneansökan. Denna typ av avgift är inte särskilt vanlig vid mindre typer av lån.

Autogiro

En tjänst som tillhandahålls av Bankgirot och som innebär att räkningar och avbetalningar sker direkt från konsumentens konto på betalningsdagen. Tjänsten kan användas för lån med uppdelade, periodiserade återbetalningar.

Avdragsgill

En utgift som man får göra avdrag för i inkomstdeklarationen. Enligt svensk lag är alla typer av ränteutgifter som tillkommer för ett lån avdragsgilla.

Aviavgift

Den avgift som en långivare tar ut för att administrera och skicka ut en inbetalningsavi. Vissa långivare har valt att inte ta ut någon aviavgift.


B

Bankdagar

De dagar som bankens tjänster är tillgängliga. Vanligtvis menar man vardagarna (måndag till fredag) när man pratar om bankdagar, ofta i samband med utbetalningstider.

Bankgiro

Ett betalningssystem som tillhandahålls av clearinghuset Bangirot. Bankgirot erbjuder även tjänsten Autogiro.

BankID

Den vanligaste formen av e-legitimation som finns på den svenska marknaden. Används bland annat för att signera olika former av avtal på internet.

Banksekretess

En lagstadgad sekretess som regleras i "Lag om bank- och finansieringsrörelse". Den reglerar obehörigas insyn i dina bankaktiviteter och intressen såsom dina bankkonton och huruvida du är kund eller inte på en specifik bank.

Betalkort

Ett kontokort där en periods köp samlas till en månatlig (oftast) räkning. Räkningen omfattar hela månadens köp och ska betalas i sin helhet. Betalkort är inte begränsade med en fast kreditgräns. Bensinkort är vanliga exempel på betalkort.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning får man när kronofogden har utfärdat ett betalningsföreläggande. Anmärkningen registreras hos de olika upplysningsföretagen och finns kvar i 3 år. Betalningsanmärkningen ligger kvar i 3 år även om skulden senare betalas.

Betalningsfri månad

Vissa långivare erbjuder en betalningsfri månad där låntagaren ej behöver betala ränta eller amortering. Perioden kan nyttjas under speciellt ekonomiskt tyngande perioder, eller närhelst låntagaren vill. Dock finns vanligtvis begränsningar i avtalen som innebär att perioden kan nyttjas först efter att ett halvår har löpt av amorteringstiden.

Betalningsförmåga

Vanligtvis en balansbedömning mellan en persons nuvarande inkomster och utgifter och huruvida en ny utgift är rimlig för personens nuvarande ekonomiska situation. Långivare använder betalningsförmåga i sin bedömning om de ska bevilja ett lån eller ej.

Blancolån

Se privatlån

Bolån

Kallas även bostadslån. Lånet är till för att finansiera köpet av en bostad. Fastigheten eller de till bostaden tillhörande värdepapper intecknas i regel som säkerhet, eller pant för lånet.

Borgen

När en eller flera fysiska eller juridiska personer förbinder sig att ta ekonomiskt ansvar för annan persons räkning ifall denne ej själv kan göra detta.

Borgenär

Synonymt med fordringsägare. Det kan till exempel vara en långivare som lånat ut pengar till en konsument.

Bottenlån

Ett bostadslån som har en fastighet eller bostadsrätt som pant. Eftersom att lånet är mindre riskfyllt än ett blancolån utan säkerhet för långivaren blir räntan också lägre. Ett bottenlån får högst utgöra 85% av fastighetens eller bostadsrättens värde.

Budget

En översikt över alla inkomster och utgifter för en planerad kommande period.


C


D

Direktlån

Ett lån där själva låneansökan samt utbetalningen av lånebeloppet färdigställs under en och samma dag kallas ofta för direktlån. Förekommer endast för olika smslån, kreditkonton samt vissa andra former av snabblån.

Dröjsmålsränta

Den ränta som enligt lag eller avtal ska löpa på förfallen skuld efter sista betalningsdag.


E

Effektiv ränta

Den totala kostnaden för ett lån (ränta, aviavgifter, uppläggningsavgifter mm) uttryckt som en årlig räntesats på lånebeloppet. Den effektiva räntan beräknas som om den betalas en gång per år med räntedagsbasen 360/360. Begreppet har tagits fram så att konsumenter lättare ska kunna jämföra olika låns räntesatser.


F

Faktura

Kallas även för räkning. En faktura är ett skriftligt krav på betalning där betalningsdagen är skiljd från förvärvsdagen. Man har alltså alltid en viss tid på sig att betala efter det att man exempelvis köpt något.

Finansinspektionen

Central förvaltningsmyndighet med uppgift att övervaka och kontrollera finansmarknadens olika aktörer.


G

Gäldenär

Den som har en skuld till någon. Till exempel en person som lånat pengar av en långivare.


H


I

Inkasso

Ett hot om en åtgärd från en långivare eller annan borgenär mot en låntagare (gäldenär) i syfte om att driva in en obetald fordran.


J


K

Kontantinsats

När en långivare kräver säkerhet för ett lån i form av kontanta medel kallas denna del för kontantinsats.

kontokredit

Se kreditkonto.

Kreditbolag

Synonymt med: Långivare, kreditgivare, bank, kreditinstitut och andra typer av kreditmarknadsföretag

Kreditkonto

En ny form av snabblån som innebär att konsumenten kan nyttja valda delar av beviljad kredit. Ränta betalas endast för den nyttjade krediten. Låneformen beskrivs ofta som ett kreditkort utan det fysiska kortet då transaktionerna till det egna bankkontot sköts via internet.

Kreditkort

En typ av kontokort som har en viss kredit hos kortutgivaren kopplat till kortet. När kortet används står kortutgivaren för betalningen, för att sedan fakturera användaren av kortet.

Kreditprövning

Alla långivare måste enligt lag göra någon form av kreditprövning innan ett lån kan beviljas. Detta gör man för att kunna bedöma en låntagares betalningsförmåga, dvs om den ekonomiska situationen tillåter ytterligare utgifter i form av amorteringar och räntor. Med en kreditprövning framkommer även om du har några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.

Kreditscore

En metod som långivare använder för att sammanställa och bedöma en låntagares ekonomiska situation och kreditvärdighet. Anges ofta i en skala från 1-10, där 10 innebär högsta möjliga kreditvärdighet.

Kreditupplysning

Se kreditprövning

Kreditupplysningsföretag

De företag som banker och långivare anlitar för att utföra kreditprövning. De vanligaste företagen i Sverige är: UC, Creditsafe, Bisnode, Decidas info AB, Sergel kredittjänster AB och Syna AB.

Kreditvärdighet

Ett mått eller bedömning av en persons ekonomiska status och betalningsförmåga.

Kronofogden

Statlig myndighet med uppdrag att fastställa samt driva in skulder.


L

Låneförmedlare

Ett företag vars verksamhet går ut på att hjälpa konsumenterna att förhandla fram lånerbjudanden från flera banker och långivare vid ett och samma tillfälle. Vanligast är förmedling av lån utan säkerhet som till exempel privatlån

Lånekalkyl

En uträkning av ett låns totala kostnader, vanligvis månadsvis.

Lånelöfte

Ett beslut från en långivare att du kommer att bli beviljad ett lån till ett angivet maxbelopp. Lånelöften är aktuella vid bolån och förutsätter att den nya bostaden blir säkerhet för lånet. Om din ekonomiska situation inte ändras väsentligt gäller det skriftliga löftet i upp till sex månader.

Låneskydd

Ett låneskydd är en försäkring som är kopplad till ett lån och som träder i kraft vid dödsfall, arbetslöshet eller om du av någon anledning inte längre är arbetsför. Försäkringen täcker då kostnaden för lånet under en viss tid, eller löser hela beloppet i vissa fall.

Långivare

Ett företag vars verksamhet huvudsakligen utgörs av att låna ut pengar. Inom kategorin är banker och kreditinstitut.

Löptid

Den tidsperiod som ett låneavtal löper och inom vilken lånebeloppet ska återbetalas.


M

Medlemslån

Fackföreningar kan förhandla med banker om särskilda villkor och räntor för lån som medlemmarna sedan kan ansöka om. Dessa medlemslån har ofta något bättre villkor och räntor jämfört med andra blancolån.

Microlån

Kallas också för minilån. Begreppet kommer ursprungligen från en typ av små lån (Micro credit) som kunde ges till företagare eller personer med mycket låg kreditvärdighet. Numer är microlån mer ett samlingsnamn för mindre lån, vanligtvis under 5000kr, såsom vissa smslån och kontokrediter.


N


O


P

Privatlån

Ett privatlån är ett lån utan krav på säkerhet och där långivaren istället baserar beviljandet utifrån låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet. Denna typ av lån kallas även ibland för blancolån.

Påminnelseavgift

Om man inte betalar exempelvis en månadsbetalning för ett lån i tid, kan en extra avgift läggas till på lånet. Påminnelseavgiften är en form av straffavgift vars syfte är att låntagaren ska sköta sina förpliktelser mot långivaren.


Q


R

Ränta

En ränta kan generellt beskrivas som priset på ett lån. Långivaren tar betalt för sin lånetjänst i form av en viss procent av lånebeloppet, dvs räntan.

Ränteskillnadsersättning

Om ett bundet lån ska lösas i förtid, alltså innan den avtalade löptiden gått ut, är låntagaren skyldig att ersätta långivaren för den förlorade räntan som skulle ha inkommit om lånet löpt hela perioden ut.


S

Skuldebrev

Synonymt med revers. Ett skriftligt löfte av en långivare att betala ut en viss summa för ett lån. Kan också vara ett skriftligt erkännande av en låneskuld från en låntagare till annan person eller långivare.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en person med skulder helt eller delvis befrias från att betala dessa. Företeelsen regleras i skuldsaneringslagen och kan tillämpas på fysiska personer under vissa förutsättningar.

Smslån

Den vanligaste formen av snabblån på den svenska marknaden. Det rör sig oftast om små belopp under en relativt kort tid.

Snabblån

En kategoribenämning för små lån med korta löptider. Till kategorin hör bland annat smslån och vissa typer av kreditkonto.

Straffavgift

En extra avgift som kan tillkomma på ett lån eller en kredit ifall en betalning inkommit efter förfallodatum. En vanlig form av straffavgift är påminnelseavgifter.


T

Topplån

Ett lån som tas för att täcka den del av ett bolån vid fastighetsköp som inte täcks av ett bottenlån. Topplånet saknar i regel säkerhet vilket innebär högre kostnader och sämre villkor för lånet.


U

UC

Forkortning av Upplysningscentralen som är ett av de olika kreditupplysningsföretagen som finns på den svenska marknaden. UC ägs gemensamt av de svenska storbankerna.

Uppläggningsavgift

En engångsavgift som vissa långivare tar ut för att administrera låneavtalet samt uppläggningen av ett lån.


V


X


Y


Z


Å

Ångerrätt

Precis som med vanliga köp på nätet så har du som låntagare rätt att inom 14 dagar ångra ett låneavtal. Hela beloppet ska då inom viss tid betalas tillbaka till långivaren.

Återbetalningstid

Se löptid.


Ä


Ö


Vill du ha mer information om olika typer av lån?

I vår låneguide kan du läsa mer om olika låneformer och vad man bör tänka på innan man tar ett lån.